Vedtægter:

§ 1 Formål Stk. 1.

Foreningens formål er: At skabe gode muligheder for at dyrke minigolf, og med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement at lave arrangementer og turneringer for børn, unge og voksne. Således at fredelig kappestrid og socialt samvær, fremmer forståelsen for at medlemmernes fælles virke og ansvar, er forudsætningen for foreningen.
Stk. 2. Foreningens navn er: Brøndby Strand Minigolf forkortet: BSM Foreningens hjemsted er Brøndby Strand, postdistrikt 2660
Stk. 3. Foreningen kan være medlem af en paraplyorganisation, der er godkendt af bestyrelsen og senere af generalforsamlingen.

§ 2 Medlemskreds Stk. 1.
Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer, eller anden af bestyrelsen dertil bemyndiget. Kontingent skal være betalt inden den årlige generalforsamling. Dem der ikke har betalt inden den årlige generalforsamling får en rykker. Vi betaler for et. Helt år af gangen Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt det fastsatte kontingent. Nye medlemmer meldt ind efter den 1. august betaler halvt kontingent
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Udmeldelse kan aldrig give tilbagebetaling af kontingent. Medlemmerne betaler det af generalforsamlingen fastsat kontingent.

§ 3 Generalforsamlingen Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der har betalt. Kontingent skal være betalt inden den årlige generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskabsaflæggelse for seneste kalenderår. 4. Indkomne forslag 5. Valg i henhold til vedtægter 6. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) ved håndsoprækning eller skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder evt. forslag. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af mindst to mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er forslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
§ 4 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet i formandens kundskab.
Stk. 2.
lndkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 5 Foreningens daglige ledelse Stk. 1.
Generalforsamlingen vælger formand og kasserer. Begge vælges med simpelt flertal. Herudover vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og en revisor. I ulige år vælges kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og en revisor. Valgperioden er 2 år. Hvert år vælges 2 suppleanter og revisorsuppleant for 1 år.
Stk. 2.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3.
Senest 21 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen besætter diverse udvalg samt sin egen forretningsorden.
Stk. 4.
Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eIler mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødets senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
Stk. 6.
Formandens afgang, hvis den sker mere end to måneder før d. 1. april, fører til indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling, med mindst et punkt på dagordenen: Valg af formand.

§ 6 Økonomi, regnskab og revision Stk. 1.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4.
Regnskabet revideres af de, på generalforsamlingen valgte, revisorer.

§ 7 Tegningsregler og hæftelser Stk. 1.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

§ 8 Vedtægtsændringer Stk. 1.
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 9 Opløsning Stk. 1.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger. hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver velgørende formål for børn og unge.

§ 10 Datering Stk. 1.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 5. oktober 2004

 

Ændring i vedtægternes §-5 stk.1 Vedtaget på Generalforsamlingen d. 22. April 2008

Ændring i vedtægternes §-2 stk. 2 Vedtaget på Generalforsamlingen d. 03. April 2016

Ændring i vedtægternes §-3 stk. 3 Vedtaget på Generalforsamlingen d. 03. April 2016

Ændring i vedtægterne §-5 stk. Stk. 1. Vedtaget på Generalforsamlingen d. 02. April 2017